Đăng ký

Để bắt đầu tìm hiểu các API của VietinBank iConnect, bạn cần đăng ký tài khoản.

Hãy điền thông tin vào form đăng ký, chúng tôi sẽ gửi email kích hoạt tài khoản.

Nếu đã có tài khoản, hãy đăng nhập và tạo ứng dụng đầu tiên của mình.

 
...

Client ID and Client Secret

Client ID và Client Secret dùng để xác định ứng dụng nào đang kết nối đến VietinBank iConnect. Bạn cần truyền Client ID và Client Secret trong tất cả các lần gọi API.

Hãy tạo ứng dụng và lưu lại Client ID và Client Secret của mình.

 
...

Xác thực và ủy quyền

Trước khi gọi các API liên quan đến dữ liệu khách hàng, bạn cần xác thực bằng API Xác thực và cần có sự đồng ý ủy quyền của khách hàng.

Các bước xác thực như sau:

* Đăng ký một URL với VietinBank iConnect khi tạo ứng dụng.

* Gọi API xác thực và chuyển hướng đến URL VietinBank Portal trả lại khi gọi API.

* Sau khi khách hàng đăng nhập thành công, chúng tôi sẽ chuyển hướng đến URL đã đăng ký cùng với thông tin mã xác thực.

* Gọi API trao đổi mã xác thực lấy token truy cập để gọi các API khác.

Hãy tạo ứng dụng và lưu lại Client ID và Client Secret của mình.

 
...

Thử nghiệm

Với token truy cập đã có, bạn có thể gọi các API trên môi trường Sandbox của chúng tôi và tích hợp với ứng dụng của mình ngay bây giờ.

 
...