API Products

Summary
- Optimizing financial resources is always the top goal of the business. No need to use Internet Banking or go to the counter, the deposit API with a variety of services will help organizations and businesses optimize the use of idle financial resources.
- Tối ưu hóa nguồn lực tài chính luôn là mục tiêu hàng đầu của Doanh nghiệp. Không cần sử dụng Internet Banking hoặc đến quầy giao dịch, API tiền gửi với đa dạng cá dịch vụ sẽ hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tối ưu hóa việc tận dụng nguồn lực tài chính nhàn rỗi.
Summary
- No need to visit banks, Vietinbank customers can register loans through Vietinbank's API integration portal. In addition to signing up, in the future, customers can track their loans through Open API connections.
- Không cần phải đến ngân hàng, khách hàng của Vietinbank có thể thực hiện đăng ký các khoản vay thông qua các cổng tích hợp API của Vietinbank. Bên cạnh việc đăng ký thì trong tương lai, khách hàng còn có thể theo dõi khoản vay thông qua các kết nối Open API.
Summary
- E-wallets (E-Wallet) are popular services and payment services on e-wallets are provided through the Bank. API dedicated to e-wallets will support related services such as wallet deposit, money transfer, etc.
- Ví điện tử (E-Wallet) là dịch vụ đang khá phổ biến và các dịch vụ thanh toán trên ví điện tử đều được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho ví điện tử sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như nạp ví, chuyển tiền,…
Summary
- Payment is always the regular and urgent banking service of organizations and businesses. Therefore, payment APIs are always the first choice, which allows users to handle creating and approving common payment transactions such as money transfer, payroll right on the user's system and execute easily and quickly.
- Thanh toán luôn là dịch vụ ngân hàng thườn xuyên và cấp thiết của các tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, các API về thanh toán luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Người dùng có thể xử lý tạo và duyệt các giao dịch thanh toán thông dụng như chuyển tiền, chi lương ngay trên hệ thống của người dùng và thực thi một cách dễ dàng, nhanh chóng.
Summary
- In order to increase the utility for companies, software agent, VTB supports free Utility services package such as inquiry ATMs location service, and VTB's branches location. In future, VTB will explore more utility services as free: inquiry exchange rate, interest rate, list of local banks.
- Để tăng tiện ích cho các công ty, đại lý phần mềm, VTB hỗ trợ gói dịch vụ Tiện ích miễn phí như dịch vụ định vị ATM và địa điểm chi nhánh của VTB. Trong tương lai, VTB sẽ khám phá thêm các dịch vụ tiện ích miễn phí: tỷ giá hối đoái, lãi suất, danh sách các ngân hàng địa phương.