APIs

 
Get help and advice on the use of our APIs.
  Forum Topics Posts Last post
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
crm
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
FX
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
API for WU Money Transfer
0
0 n/a
No new
Đây là chức năng cho phép đối tác kết nối trực tiếp tới ngân hàng để mở tài khoản, vấn tin kết quả của việc mở tài khoản
0
0 n/a
No new
Đây là các chức năng cho phép các đối tác, trung gian thanh toán kết nối trực tiếp tới VietinBank để thanh toán hóa đơn (điện-nước-truyền hình - viễn thông - nạp tiền điện thoại..)
0
0 n/a
No new
Đây là chức năng cho phép khách hàng vấn tin thông tin tài khoản thanh toán
0
0 n/a
No new
Đây là chức năng cho phép các đối tác kết nối trực tiếp tới VietinBank để thực hiện giao dịch thu - chi hộ tới các tài khoản trong hệ thống VietinBank và ngoài Vietinbank (qua napas - song phương - citad). Có thể thực hiện theo lô hoặc giao dịch đơn.
0
0 n/a
No new
Đây là các chức năng cho phép ERP doanh nghiệp (hoặc trung gian về giải pháp erp) kết nối trực tiếp tới ngân hàng để thực hiện các yêu cầu như chi lương, nộp thuế, chuyển tiền (trong/ngoài), vấn tin, sao kê tài khoản..
0
0 n/a
No new
Đây là các chức năng cho phép các đối tác Ví kết nối trực tiếp tới VietinBank để liên kết ví thẻ và thực hiện nạp-rút tiền-đăng ký thanh toán trực tuyến-phát hành tokenization-hủy token-vấn tin tài khoản..
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
Đây là chức năng cho phép các công ty chuyển tiền kiều hối kết nối trực tiếp tới VietinBank để thực hiện chi trả kiều hối cho tài khoản trong và ngoài hệ thống VietinBank. Có thể thực hiện chi trả theo lô hoặc đơn
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
Chuyển tiền trong và ngòai hệ thống
0
0 n/a
No new
Chuyển tiền trong và ngòai hệ thống
0
0 n/a
No new
Saving Online
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
No new
0
0 n/a
New posts
No new posts